Головна » Статті » Мої статті

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ

Ніколаєва І. В.,

ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

м. Бердянськ

 

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ

 

 

Важливим завданням вищих закладів освіти є створення умов для всебічного розвитку молодої людини, для розкриття та реалізації її потенційних можливостей в обраній майбутній професії. На нашу думку, багато залежить від ступеня пристосування студента-першокурсника до умов вищого навчального закладу, тобто від його успішної  соціалізації та адаптації.

 В психолого-педагогічної літературі загальна адаптація студентів розглядається як:

 

Смисл адаптаційного періоду в коледжі заключається в тому, щоб зробити цей природній процес більш інтенсивним, безболісним і продуктивним.

Дидактична адаптація – пристосування студентів до нової системи навчання.

Соціальна адаптація:

 • зміна соціальної ролі;

 • зміна кола та спілкування;

 • потреба в самоствердженні у колективі;

 • прийняття нормативно-правових вимог  коледжу;

 • засвоєння культурних традицій коледжу;

 • адаптація до умов проживання у гуртожитку.

Професійна – формування любові, інтересу до обраної спеціальності.

Психологічна адаптація:

 • вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності;

 • стан психологічного задоволення, комфорту.

Біологічна адаптація:

 • адаптація організму до нових умов, режиму, сну, фізичних та нервових навантажень;

 • режим і якість харчування.

Всі ці сторони одного процесу тісно пов’язані між собою. Соціально-психологічна адаптація нерідко ускладнює дидактичну, оскільки вимагає переключення  уваги з навчання на спілкування.  Дидактичний аспект відіграє важливу роль в процесі адаптації першокурсників до нових умов навчання, бо навчання є основою діяльності студента, а успішність в навчанні – одним з головних критеріїв його адаптованості. Студенти перших курсів, набуваючи статусу самостійних людей, залишаються у своїй більшості за віком, психологією, розвитком, світоглядом і життєвим досвідом близькими до учнів старших класів середньої школи.

Навчально-виховна робота на першому курсі має проводитися з урахуванням вікових особливосте студентів, рівня їх підготовки, а також специфіки коледжу.

Проблема соціалізації та адаптації студентів нового набору потребує пошуку шляхів та засобів її розв’язання. Студенти-першокурсники в перші тижні навчання відчувають задоволення від досягнення важливої мети  –  вступ до вищого навчального закладу. Вони покладають серйозні  надії на те, що зможуть ефективно навчатися і, тим самим, готуватися до важливої професійної діяльності.

Однак трохи згодом, через кілька місяців після вступу, значна кількість першокурсників починає відчувати певні дискомфортні переживання, основною причиною яких є труднощі, що виникають під час навчання. Цей період триває, як правило, протягом усього першого року навчання і для більшості студентів-першокурсників завершується успішною соціалізацією.

 Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання у коледжі обумовленні низкою особливостей. У ВНЗ система навчання характеризується великим обсягом матеріалу, самостійністю і відповідальністю студентів. Особливості переходу із середньої школи до ВНЗ пов'язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності, але і з входженням особистості в новий колектив. Вступ до коледжу є переломною подією вжитті молодих людей.

 Виділяють декілька факторів, які лежать в основі типових труднощів, що відчувають студенти молодших курсів у період адаптації:

1. Недостатній рівень шкільної загальноосвітньої підготовки, в основі якої, як правило, лежать нерозвинені працьовитість і допитливість, дефіцит особистої відповідальності й навчальної активності, невисокий рівень духовного та інтелектуального потенціалу.

2. Більшість молодих людей, які приходять до коледжу, слабо володіють вираженими навичками навчальної роботи, недостатньо володіють прийомами раціонального мислення, запам’ятовування, концентрації й розподілу уваги. У багатьох студентів слабо виражена вольова регуляція в подоланні труднощів, що виникають під час навчання. Як правило, у вчорашніх школярів відсутні стійкі навички користування навчальною літературою, конспектування, раціонального читання, організації своєї самостійної роботи, особливо її планування.

3. Значна частина студентів приходить до навчального закладу з наївним переконанням у тому, що їх абсолютно всього повинен хтось навчити, все показати й пояснити. Вони бачать себе в звичній для умов середньої школи пасивній ролі, а не активній ролі студента ВНЗ, основне завдання якого – здобування знань самостійною напруженою працею.

4. Слабко виражений рівень загальної культури, етичної та трудової вихованості, що виявляється на фоні обмеженого життєвого досвіду й соціальної зрілості. Несумлінне ставлення до навчальної праці, до слова і справи, світоглядна й соціальна інфантильність.

5. Недостатня вираженість установки студентів на прогресію разом із слабким проявом ціннісного ставлення до знань. Чимало студентів лише в ході адаптації починає усвідомлювати всю серйозність зробленого ними життєвого вибору. При цьому одні розчаровуються, другі – байдуже упокорюються, треті – починають виявляти цікавість до майбутньої спеціальності й робити боязкі кроки до ознайомлення з нею.

6. Невпевненість багатьох студентів-початківців у тому, що їм під силу успішне навчання у коледжі. Далеко не всі випускники загальноосвітньої школи об’єктивно в змозі справитися з вимогами, обсягом і темпом роботи, що традиційно склалися у ВНЗ й розраховані на здібних і підготовлених людей.

Завданням педагогічного колективу є допомогти зорієнтуватися та налаштуватися на відповідне студентське життя першокурсникам в нових умовах навчання та життєдіяльності через включення їх до різних видів позанавчальної діяльності. 

Особливу роль в процесі адаптації студентів відіграє класний керівник групи. Ще до першого вересня класний керівник вивчає особові справи студентів. Ця робота дає багато цінної і необхідної інформації: про склад сім’ї  і характер студента, успішність, стан здоров’я тощо.

Наприкінці  серпня адміністрація за участю класних керівників проводять збори для студентів нового набору та їх батьків, на яких знайомлять з історією та традиціями коледжу, з основними напрямами освітньої діяльності, з правилами внутрішнього розпорядку та проживання у гуртожитку.

На першому та другому тижнях навчання під час виховних годин класні керівники дають детальні рекомендації, інформацію щодо розпорядку роботи, розкладу занять і дзвінків, правил поведінки, прав і обов’язків студентів.

Традиційно, на початку вересня у коледжі проводиться залучення студентів до екологічної акції по наведенню порядку та благоустрою території коледжу. Спільна трудова діяльність дає можливість познайомитись, виявляє активних студентів, лідерів.

На класного керівника покладається складне завдання згуртування колективу і організація активу групи. Це дуже складне завдання – визначення лідера, який стане старостою групи, а також розподілити за ініціативнішими студентами інших відповідних обов’язків.

 Обов’язково в рамках адаптаційного періоду проводяться відповідні анкетування та тестування, що допомагають з’ясувати індивідуальні особливості студентів, їх нахили і уподобання.

Питання анкет складані таким чином, щоб була можливість проаналізувати різні фактори адаптації такі як, мотивація вступу до наш коледж, стосунки зі студентами групи,  проблеми з якими зіткнулись у коледжі, загальний емоційно-психологічний стан, рівень тривожності.

Результати зазначених тестувань дозволяють оперативно скорегувати систему навчально-виховних та позанавчальних заходів, направлених на успішне «входження» студенів нового набору в студентський колектив коледжу.

Наводимо анкету моніторингового дослідження та тренінги адаптації студентів перших курсів.

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсів.

1. Що для Вас було поштовхом для вступу в наш коледж?

А) зацікавлення майбутньою професією;

Б) хотів навчатися саме в цьому навчальному закладі;

В) коли я навчався у школі до нас приходив представник з коледжу і порадив обрати цей навчальний заклад.

Г) бажання батьків;

Д) порада друзів;

Е) свій варіант

2. Чим Ви керуєтеся, здобуваючи вищу освіту?

А) прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом в своїй справі;

Б) бажанням стати культурною людиною, наміром розвинути свої здібності;

В) бажанням пожити цікавим студентським життям;

Г) усвідомленням того, що без диплома про вищу освіту важко чого-небудь досягти в житі.

Д) інші причини

3. Якою мірою Вам зараз подобається вибрана спеціальність?

А) дуже подобається;

Б) мабуть подобається;

В) мабуть не подобається;

Г) зовсім не подобається;

Д) важко сказати.

4.  Де Ви проживаєте?

А) вдома;

Б) на квартирі;

В) в гуртожитку;

5. Чи задоволені Ви умовами проживання? Якщо ні – вказати причину

А) так;

Б) ні

6. Чи задоволені Ви вашими результатами  навчання?

А) так;

Б) ні;

В) не зовсім.

7. Що заважає Вам досягти кращих результатів та успіхів у навчанні?

А) лінь;

Б) відсутність літератури;

В) відсутність матеріального забезпечення;

Г) небажання вчитися;

Д) не склалися стосунки у групі;

Е) Ваш варіант

8. Чи завжди Ви розумієте викладача на заняттях?

А) так, завжди;

Б) переважно розумію;

В) час від часу розумію;

Г) як правило, не розумію матеріал.

9. Що Ви цінуєте у викладачах?

А) коли гарно викладають матеріал;

Б) якщо у викладача є почуття гумору та гарний настрій;

В) розуміння;

Г) справедливість оцінок;

Д) Ваш варіант

10. Що для Вас є найважчим в коледжі?

А) пристосуватися до вимог викладачів;

Б) ввійти в новий колектив;

В) освоєння нової системи навчання;

Г) Ваш варіант

11. Які причини, на Вашу думку,  заважають процесу адаптації до умов навчання у коледжі?

А) власна неорганізованість та лінощі;

Б) напруга, втома від занять;

В) недостатній інтерес до обраної спеціальності;

Г) невміння розподіляти свій час;

Д) слабка попередня освітня база;

Е) нерозуміння з боку викладачів та завищені вимоги.

12. Якої інформації Вам не вистачає:

А) про студентські права та обов’язки;

Б) про студентські гуртки і спортивні секції;

В) про наявну навчально-методичну літературу і можливості її знаходження;

Г) Ваш варіант

13. Чи турбують Вас в процесі навчання у коледжі наступні емоційні стани?

А) внутрішня напруга;

Б) невпевненість у власних ситуаціях;

В) труднощі під час зосередження;

Г) підвищення тривожності;

Д) порушення сну;

Е) порівняння себе з іншими.

14. Які способи вирішення навчальних проблем Ви обираєте?

А) самостійно шукати раціональні способи вирішення проблемних ситуацій;

Б) дотримуватися тактики «якось все владнається», нічого не робив;

В) обговорювати проблеми з одногрупниками;

Г) обговорювати проблеми з друзями;

Д) звертались за допомогою до викладачів;

Е) звертатись за допомогою до класного керівника;

Ж) консультуватись з батьками

15. Чи відчуваєте Ви допомогу класного керівника?

А) так;

Б) ні;

В) іноді.

16. Які відносини склалися у Вашій групі?

А) доброзичливі;

Б) кожен сам по собі;

В) недоброзичливі.

17. Чи впливають на результат Вашої навчальної діяльності взаємовідносини у групі, у який ви навчаєтесь?

А) так;

Б) не знаю;

В)ні.

18. Чи з усіма своїми одногрупниками Ви встигли налагодити товариські стосунки?

А) так;

Б) частково;

В) ні.

19. Скільки часу в день Ви приділяєте підготовки до занять?

А) 2-3 години;

Б) 4 години і більш;

В) менше двох годин;

Г) не готуюся до занять.

20. Чи старшують над Вами старшокурсники?

А) так

Б) ні

В) інколи

21. Чи задоволені Ви роботою гуртків та спортивних секцій?

А) так

Б) ні

В) не завжди

22. Які проблеми сьогодні Вас найбільше турбують:

А) навчання;

Б)гуртожиток (квартира);

В)взаємовідносини з батьками;

Г) Ваш варіант

23. (Закінчити речення) Найбільше в коледжі мені подобається…

24. (Закінчити речення) Найбільш в коледжі мені не подобається…

 

Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання у коледжі.

Метою тренінгу є сприяння психологiчнiй адаптації першокурсників до умов навчання, зокрема корекція хибних очікувань i типових ілюзій щодо навчання; підвищення мотивації навчання;  знаходження оптимальних моделей поведінки в студентському середовищі;  добір оптимальної стратегії навчання.

Даний тренінг варто проводити протягом декількох занять зi студентами першого курсу — з жовтня по травень:

Заняття № 1. «Знайомство»

Вправа 1. «Давайте познайомимось…»

Мета – відпрацювати навички вміння короткої самопрезентації. Соціально-виховні завдання:  визначити особливості самовираження учасників за допомогою асоціативних засобів, досягти відчуття розкутості, відкритості; організувати групову роботу з переключенням уваги та емоцій учасників на «тут і тепер».

Хід вправи:

Учасники сідають у коло. Це перш за все можливість відкритого спілкування, відчуття особливої згуртованості, яка полегшує взаєморозуміння та взаємодію.

Кожен учасник повинен представитися. Для цього він називає своє ім’я, походження свого імені (за словником, сімейна історія тощо). Далі для більш детального розкриття своєї особистості він називає з ким він хотів себе асоціювати. Наприклад, відносно:

-  епітетів (веселий, жартівливий…);

-  кольору (червоний, жовтий…);

-  стихій (вогонь, вода, земля, повітря);

-  пори року (весна, осінь, зима, літо);

-  тварини ( кіт, собака, тигр, кріль…).

Завершення роботи: проводиться обговорення між учасниками: що нового дізналися про своїх одногрупників, чи з’явилось відчуття розкутості, відкритості?

 Вправа 2. «Відчуй іншого»

Мета –  зняття напруги учасників групи через включення їх у групові фізичні дії, відчути тепло ближнього. Соціально-виховні завдання:  розвинути почуття приналежності до групи.

Хід вправи:

Учасники сідають у коло на стільці, в середині кола лежить також коло із паперу. Ведучий: « Давайте, візьмемось за руки. Утворилось 2 кола: один всередині із паперу, другий  –  зовні  –  це ми з вами. Пропоную привітатись один з одним, але заплющивши очі. Зараз, я доторкатимусь до того, хто  сидить поруч від мене, він прийме моє  привітання і таким же чином доторкнеться до свого сусіда, передаючи привітання йому і так дальше, поки моє привітання не повернеться знов до мене, тільки уже з іншої сторони. Чудово! А зараз ми відкриваємо очі. Поглянемо на коло, що лежить посередині, на що воно схоже, що можна створити.

Візьмемо олівці різного кольору та папери. Кожен на аркуші паперу у вигляді пелюстки, напиши свої психологічні якості, і прикріпіть його до кола з паперу. В середині кола з паперу напишемо група №… 

Закінчивши роботу, прочитаємо які риси притаманні членам нашої групи.

 Вправа 3. « Що нас об’єднує»

Мета – підкреслення значущості згуртованості групи.

Соціально-виховні завдання: формувати почуття розкутості, позитивного емоційного відношення до членів студентської групи.

Хід вправи:

Всі члени стають у коло з м’ячем. Один із учасників кидає м’яч іншому

і називає кому та ту психологічну якість, яка об’єднує їх обох. При цьому супроводжує словами: « Я думаю, нас з тобою об’єднує…» і називає певну якість.

Наприклад: «Я думаю, нас об’єднує така якість як відвертість»,  «Мені здається ми з тобою життєрадісним».

Той хто отримує м’яч відповідає: «Я згоден», а якщо ні – «Я подумаю». Той до кого потрапив м’яч продовжує завдання, передаючи м’яч іншому.

Завершення роботи:

Що сподобалось? Що викликало ускладнення: ствердження чи відповіді?

Вправа 4. «Десять секунд»

Мета  –  допомогти учасникам краще пізнати один одного, скоротити дистанцію в спілкуванні.

Соціально-виховні завдання:  інтегрувати учасників групи за рахунок постійного їх залучення до сумісної діяльності, сприяти створенню позитивної емоційної єдності групи.

Місце проведення: велике приміщення, вільне від меблів, що забезпечить учасникам безпечне та спонтанне пересування.

Час: 5-15 хвилин.

Хід вправи:

Класний керівник: зараз ви почнете швидке спонтанне пересування по кімнаті. Будьте уважні, тому що час від часу вам прийдеться реагувати на різні завдання і виконати їх за 10 секунд. Кожне із завдань важно виконувати з максимальною точністю. Скажімо, я прошу розподілитися за кольором волосся. Якщо хтось залишиться на самоті  –  не страшно. Сподіваюсь завдання зрозуміло? Починаємо.

Розділіться на тих, у кого є годинник на руці і у кого нема! Раз, два, три…десять. Стоп! Перевіряємо.

Продовжуємо ходу! Розділимось за кольором очей! (рахунок, перевірка).

-  …за кольором штанів та спідниць (…).

-  …за улюбленим заняттям у вільний час (…).

-  …за народженням у певну пору року (…).

-  …за настроєм, який ви зараз відчуваєте (…).

Завершення роботи: учасники діляться враженнями. Що сподобалось?

Що примусило засмутитися? Над чим варто було б попрацювати? Як почував себе той хто залишився на одинці? Назвіть кого ви запам’ятали і за яким завданням.

Заняття № 2. «Стратегія успішного навчання»

1. Бесіда з метою діагностики адаптаційних проблем.

Студентам пропонується дати відповіді на наступні питання:

    1. Скажiть, будь ласка, якими були Вашi першi враження вiд коледжу i вiд навчання в ньому?

    2. 3 якими проблемами Ви вже зустрiлися?

    З. Якi враження у Вас були пiсля перших семiнарiв?

    4. Що дасть Вам, на Вашу думку, навчання в коледжі?

    5. Яким Ви уявляєте собi студентське життя?

 2. Дискусія: “Розблокуй iнформацiйний потік”.

Учасникам тренінгу пропонується поміркувати, як часто вони блокують свої думки, спонтанні міркування тощо. Класний керівник наводить приклад: одному студенту приснився сон, що викладач викликає його на семінарі і він не може сказати ні слова. Тоді викладач викликає сусіда по парті і той дає повну відповідь. Але звідки студент, якому сниться сон, знає повну відповідь? Він просто блокує ту інформацію, якою володіє.

3. Вправа: „Виступ без підготовки”.

Кожному учаснику тренінгу пропонується обрати будь-кого із присутніх i експромтом задати йому тему доповіді (Тема має звучати лаконічно, наприклад: „Снiг”, “Розум”, “Радiохвиля” тощо). Обраний повинен виступити з 2-хвилинною доповіддю по запропонованій темi без підготовки.

Викладачі та адміністрація  коледжу добре розуміють основні завдання адаптаційного періоду:

 • створення доброзичливої атмосфери;

 • спрямування мотивації знаходження в коледжі саме на мотивацію навчання;

 • прищеплення любові до обраної професії;

 • формування в першокурсників почуття гідності за свій навчальний заклад;

 • допомога студентам нового набору в піднятті на вищій рівень освіченості, загальної культури та громадянської активності.

Створена у навчальному закладі система заходів щодо адаптації до нових умов навчання, а саме проведення анкетувань, тестувань, тренінгів, виховних заходів, дає можливість швидко виявляти тих осіб, яким необхідна першочергова психолого-педагогічна допомога, виявляти проблеми студентів та оперативно реагувати на труднощі, що виникають під час навчальної діяльності, визначати і корегувати шляхи їх вирішення, залучити необхідних фахівців.

Таким чином, швидка і якісна адаптація студентів першокурсників є необхідною умовою для їх подальшого й успішного навчання. Комплексний соціально-педагогічний супровід є важливою передумовою успішної навчальної діяльності студентів, від якої залежить подальше особистісне та професійне зростання молодшого спеціаліста.

 

Категорія: Мої статті | Додав: nikolaevairina8 (24.02.2015) W
Переглядів: 7391 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 1
avatar
0
1 nikolaevairina8 • 13:12, 24.02.2015
Дуже цікаво smile
avatar