Головна » Статті » Методичні матеріали

МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФОРМУВАННІ ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ніколаєва І. В.,

ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

м. Бердянськ

 

 

МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФОРМУВАННІ ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

 

Актуальність проблеми.

На шляху просування до європейського освітянського простору Україна дедалі наполегливіше працює над єдиними вимогами, критеріями і стандартами задля забезпечення належних умов підготовки професійних економічних кадрів світового рівня.

Для роботи у сфері економіки, сучасного бізнесу та адміністративного управління, крім фахових та спеціальних економічних знань, необхідні знання та навички вільного володіння інформаційними технологіями. Окрім кваліфікованих користувачів комп'ютерної техніки, сучасна економіка країни потребує фахівців, які могли б використовувати новітні програмні засоби для оптимальнішого керування економічними процесами. [3]. 

Розв'язуючі складні проблеми, висококваліфіковані фахівці економічного профілю повинні опанувати фундаментальні та спеціальні знання, а також володіти методологією наукових досліджень, інформаційними технологіями, вміти використовувати все те нове, що з'являється у науці та практиці, адаптуватися до ринкових перетворень й вдосконалювати свою кваліфікацію.

Досягнення в сфері телекомунікації, зокрема розвиток та поширення глобальної комп'ютерної  мережі  Інтернет, визначило актуальність та привело до необхідності впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій у галузі освіти.

Внаслідок розвитку економіки держави використання інформаційних технологій при викладанні дисциплін економічного напряму у вищих навчальних закладах України набули також особливої актуальності.

  В Національній доктрині розвитку освіти вказано, що "Пріоритетним напрямком poзвитку освіти впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, є доступність та ефективність освіти, підготовка фахівців до життєдіяльності в інформаційному суспільстві."

   Наука сьогодення приділяє належну увагу проблемі впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.

Науковими дослідженнями, пов'язаними з використанням сучасних інформаційних технологій в освіті,займаються такі вчені, як Р. Гуревич, Ю. Машбиць, О. Майборода, В. Монахов, О. Спаковський, П. Стефаненко, О. Філатов та ін. Наведені автори  акцентували увагу на підвищенні ефективності організації навчального процесу під час використання комп'ютерних технологій у навчання.

Метою статті є аналіз впровадження інформаційних технологій під час викладання економічних дисциплін.

Сутність дослідження.

Сучасний процес реформування змісту освіти в Україні супроводжується формуванням освітніх стандартів, в яких відображені усі прогресивні перетворення і які створюють умови для формування компетентності фахівців, які здобувають якісну освіту.

Навчальні заклади, які  готують спеціальностів економічного профілю запроваджують інформаційно-комунікаційні технології в навчальний процес та готують фахівців з поглибленими знаннями сучасних інформаційних технологій, математичних методів моделювання, аналізу та ґрунтовних економічних знань.

У Законі України «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України» зазначено, що інформаційні технології - це матеріалізовані на базі інформаційної інфраструктури види, способи й методи діяльності та застосування технічних засобів, призначених для створення, накопичення, зберігання, поширення та використання інформації [2].

В. Монахов зазначає, що поняття «нові інформаційні технології навчання» з'явилось у зв'язку з розвитком інформатизації суспільства. Під цим поняттям розуміють комплекс навчальних і навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів обчислювальної техніки навчального призначення, методи й організаційні форми навчання, а також систему наукових знань про роль місце засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі, про форми й засоби їх застосування для підвищення ефективності діяльності викладача й студента.

Інформаційні технології в навчанні - потужний засіб підвищення продуктивності розумової праці, що дозволить знайти кардинальні рішення багатьох нагальних та педагогічних проблем забезпечити ефективне управління навчальним процесом.

На думку О. Співаковського, використання сучасних інформаційних технологій в освіті сприяє:

- розкриттю, збереженню й розвитку індивідуальних здібностей студентів;

- формуванню пізнавальних інтересів, прагнення до самовдосконалення та самореалізації студентів;

- забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності взаємозв'язку між природознавством, технікою, гуманітарними науками й мистецтвом;

- постійному динамічному оновленню змісту, засобів, форм методів процесів навчання й виховання.

І. Балягіна, М. Богорад, Г. Ковальчук наголошують на тому, що традиційна система навчання спроможна лише зорієнтувати студентів у змісті предмета, але не може забезпечити формування високого рівня знань [1,с. 183].

Завданням сучасно економічної освіти не лише дати теоретичні знання, а й підготувати фахівців нової формації, наблизити навчання до реалій практики. Вирішити ці завдання допомагає застосування інформаційних технологій навчання, ігрових методів навчання, проведення ділових, рольових ігор [1, с. 264].

Важливим чинником доцільності впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку майбутніх економістів є наявність максимальної їх відповідності практичній роботі фахівців в фінансово-економічній сфері України.

Зважаючи на те, що на підприємствах України основним операційним середовищем є Windows, у вищих навчальних закладах основна увага приділяється саме їй і прикладним для неї програмам: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Internet Explorer та інші прикладні програми для операційного середовища Windows. Але швидкий поступ сучасного прогресу потребує врахування технічних змін в роботі підприємств і організацій України і відповідно вносити корективи  в підготовку студентів у вищих навчальних закладах.

Отже, навчання з використанням інформаційних технологій стає новим освітнім стандартом, який впроваджується на всіх етапах навчання. В той же час виникає гостра необхідність створення навчально-методичної бази, яка спирається на Державний освітній стандарт і робочі навчальні плани економічного вищого навчального закладу, а також яка враховує особливості викладання економічних дисциплін [5].

Фахівці-економісти на своїх посадах повинні виконувати завдання, безпосередньо пов'язані з інформаційними технологіями. Це такі, як :

- збирати, систематизувати й аналізувати інформацію про систему керування будь-яким господарським об'єктом;

- аналізувати виробничо-господарську діяльність, інформаційні зв'язки між адміністративними, виробничими та іншими процесами;

- виконувати інформаційно-аналітичну підтримку бізнес-проектів;

- організовувати та контролювати функціонування інформаційної системи на всіх операціях технологічного процесу оброблення інформації;

- виконувати проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передача інформації;

- створювати, використовувати та коригувати бази даних;

- обробляти дані з використанням табличних процесорів та текстових редакторів [3].

Викладання  економічних дисциплін має свою специфіку, яка залежить, від швидкозмінного податкового обліку чи бухгалтерського законодавства.

Безумовно, кожний викладач застосовує свою, притаманну йому методику, але, як свідчить досвід, фахівці, підготовлені з використання в навчанні інформаційних технологій, інтерактивних методів та інформаційних технологій навчання, є більш впевненими та досвідченими економістами, фінансистами чи бухгалтерами, як не ніяковіють, стикаючись з нестандартними фаховими проблемами. 

Досягти високого професіоналізму, уміння самостійно приймати обґрунтовані та ефективні рішення в теперішній час неможливо без опанування програмним, технологічним та інформаційним інструментарієм.

Так наприклад, для підвищення професіоналізму майбутніх економістів у ВНЗ використовується технологія ведення комп’ютерного бухгалтерського обліку у середовищі програми "1С: Бухгалтерія для України", завдяки якій можна багато разів імітувати різні сторони економічної діяльності підприємств. Імітація професійної діяльності в ході розв'язання навчальних завдань забезпечує опанування студентами необхідних професійних умінь та навичок. Для моделювання ситуацій у середовищі програми "1С: Бухгалтерія" розробляється відповідне методичне забезпечення та комплекс взаємопов'язаних завдань. Усі виробничі ситуації супроводжуються створенням різних документів. При цьому документи, що формуються, відображають рух товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових вкладень. Документообіг створює інформаційне середовище, що моделює роботу підприємства. Автоматизація дає можливість удосконалювати форми подання інформації, звільнити економіста, бухгалтера від трудомістких, монотонних операцій групування даних, підрахунку підсумків, ведення рахунків, не порушуючи при цьому основних принципів теорії бухгалтерського обліку.

У сучасних умовах методика  викладання  у вищій школі дозволяє не тільки поглибити та інтенсифікувати процес пізнання студентами явищ навколишньої дійсності, а й гуманістично спрямувати його за змістом, технологічними компонентами та структурними елементами.  

У процесі навчання у вищому навчальному закладі дуже потрібно забезпечити розвиток у студентів системного мислення, усвідомлення необхідності застосування інформаційно-комунікаційних технологій до завдань управління та прийняття рішень, дослідження складних економічних явищ процесів.

Перед викладачами вищих навчальних закладів стоїть складне завдання: навчити майбутнього фахівця економічного профілю раціонально використовувати інформаційно-комунікаційні технології, їх технічні можливості та програмне забезпечення обчислювальної техніки, виконуючи економічний аналіз, коли як первинну інформацію потрібно застосовувати численні техніко-економічні й соціальні показники, нормативно-довідкові та інші вхідні дані. Також необхідно навчити студентів добирати програмне забезпечення, яке б відповідало специфіці вирішуваних завдань та реалізовувало б вибраний економіко-математичний метод, та внаслідок обробки первинної інформації, крім основних показників, видавав би й низку допоміжних чинників, як б полегшували  інтерпретацію одержаних результатів.

Таким чином, основна соціальна функція вищого економічного навчального закладу – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі економіки для народного господарства України, адаптованих до умов ринку праці та ринкових взаємовідносин в економіці країни, які були б мобільними, конкурентоздатними. Економічна освіта повинна базуватись на застосуванні наукових положень ринкової економіки різних шкіл і напрямків, на запровадженні інформаційних технологій у всіх галузях економіки. 

Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів в Україні потребує подальшого вдосконалення та адаптації до сучасних умов економіки та ринку праці в Україні.

 

література

1. Балягіна І.А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук. – К.: КНЕУ, 2005.- 341с.

2.Закон України «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України.– Режим доступу:

//http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg.

3.Кінаш І.А. Використання інформаційних технологій при викладанні економічних дисциплін / І.А. Кінаш // Остіта і педагогічна наука – 2012 - № 2 (151). – с. 55 – 61.

4. Носова О.В. Використання інформаційних технологій у навчанні економічних дисциплін / О.В. Кінаш, О.С. Маковоз // Інформаційні технології в освіті.

 

Категорія: Методичні матеріали | Додав: nikolaevairina8 (24.02.2015) W
Переглядів: 832 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar