Головна » Статті » Методичні матеріали

РОЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ніколаєва І. В.,

ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

м. Бердянськ

 

 

РОЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У сучасних умовах господарювання, особливо за умов фінансової кризи та соціально-політичної нестабільності визначальне місце займає забезпечення стійкого фінансового стану підприємства.

Завдяки ефективному управлінню фінансовою стійкістю підприємство має змогу адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь його залежності від зовнішніх джерел фінансування. Однак, не лише фактори зовнішнього середовища негативно впливають на діяльність підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою стійкістю, основу якого складає об’єктивна її оцінка. Остання відноситься до числа найбільш важливих і актуальних проблем сьогодення, оскільки недостатній рівень фінансової стійкості призводить до неплатоспроможності підприємства, зниження можливостей фінансового маневрування, зменшення темпів економічного розвитку, руйнування стратегічного потенціалу та загрози його фінансовій безпеці.

Своєчасна і всебічна оцінка фінансової стійкості та факторів, що зумовлюють зміну її рівня, дозволяє виявити вразливі місця фінансової діяльності підприємства і обґрунтувати основні складові механізму його фінансової стабілізації.

Питанням аналізу фінансового стану підприємства пов’язано багато праць зарубіжних і вітчизняних науковців, серед яких слід виділити М.Д.Білика, В.В.Ковальова, Л.А. Лахтіонову, Г.В. Савицьку та ін.

Аналіз фінансового стану – невід’ємна частина фінансово-економічного аналізу діяльності аграрного підприємства. Фінансовий стан підприємства свідчить про його досягнення та виявляє передумови розвитку підприємства. [1]

В зв’язку з розширенням методичних можливостей, завдяки новим дослідженням вчених-аналітиків, фінансовий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств потребує вдосконалення.

Своєчасна і об’єктивна оцінка фінансового стану аграрного підприємства має велике значення, оскільки кожен власник повинен бачити потенційні можливості збільшення прибутку підприємства, а їх можна виявити тільки своєчасно і об’єктивно проаналізувавши фінансовий стан підприємства.

В умовах ринку потенційність партнера оцінюється завдяки одержання і аналізу усієї інформації про нього, включаючи дані про господарську діяльність в динаміці, її масштабність, фінансовий стан і перспективи подальшого розвитку.

Аграрне підприємство повинно забезпечувати такий стан фінансових ресурсів, за якого воно б стабільно зберігало здатність виконувати свої фінансові зобов’язання. Зіставлення доходів і витрат, одержання, максимального прибутку за мінімальних затрат є визначальними умовами для формування фінансового стану підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва, зміцнення комерційного розрахунку як основи та стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед контрагентами, бюджетом, банками. [3]

При вивченні виробничо-господарської й фінансової діяльності підприємства застосовується економічний аналіз, який ґрунтується на комплексних підходах взаємопов’язаних факторів виробництва та їх впливу на кінцевий результат.

Завдання аналізу фінансового стану підприємства можуть бути різними в залежності від поставленої мети. Мета досягається на основі дослідження в динаміці абсолютних і відносних показників і виділення таких основних підрозділів аналізу фінансового стану: аналіз балансу, аналіз майна і джерел його утворення, аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз фінансової стабільності, аналіз оборотності оборотних активів, аналіз руху коштів, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз використання капіталу.

За результатами проведеного аналізу фінансового стану підприємства приймають заходи щодо усунення виявлених недоліків чи покращення показників фінансового стану. Найбільшою проблемою оцінки фінансового стану підприємства є розбіжності у трактуванні науковцями і практиками поняття «фінансовий стан підприємства», складу показників що його визначають та їхніх критеріальних значень.

Отже, оцінку фінансового стану здійснюють об’єктивно не через один показник, а через систему показників, що детально і всебічно характеризують господарське становище підприємства.

Оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств потребує комплексного підходу до її здійснення і обов’язкового врахування галузевої специфіки.

1. Білик М.Д. Фінансовий аналіз / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк та ін. — К.: КНЕУ, 2005.— 304 с.

2. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /О.Я. Базілінська. — К.: ЦУЛ, 2009. — 328 с.Захарова Н.Ю., к.е.н., доцент, ТДАТУ.

3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія / Л.А. Лахтіонова. — К.:КНЕУ, 2001. — 387 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Методичні матеріали | Додав: nikolaevairina8 (24.02.2015) W
Переглядів: 786 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar